تاکنون 241 نفر این دوره را تهیه نموده اند.
دوره برنامه نویسی الگوریتمی

دوره برنامه نویسی الگوریتمی

 • 3 میلیون تومان
 • بهترین کیفیت

 • بهترین اساتید

 • گارانتی صد درصد

سوالی دارید؟ 021-66420281

سرفصل های دوره

 • برنامه نویسی مقدماتی

  • پیش گفتار

   • گفتگویی درباره پکیج برنامه نویسی

   • گفتگویی درباره پکیج برنامه نویسی (2)

  • تاریخچه

   • آشنایی با کامپیوتر

   • کد زدن در محیط ویندوز

   • آشنایی با ترمینال

   • معرفی سایت codeforces

   • معرفی دیگر سایت های برنامه نویسی

  • متغیر، ورودی و خروجی

   • نمایش خروجی

   • متغیر (1)

   • متغیر (2)

   • متغیر (3)

   • گرفتن ورودی

   • ++x یا x++

  • شرط و حلقه

   • شرط (1)

   • شرط (2)

   • شرط (3)

   • While

   • آشنایی با for

   • حل سوال با for

   • ستاره چاپ کردن با for

   • شرط یک خطی

   • دستور go to

  • آرایه

   • آشنایی با آرایه

   • آشنایی با رشته

   • حل مثال از آرایه

  • تابع

   • آشنایی با توابع

   • حل دو مثال بسیار مهم از توابع

   • آشنایی با توابع بازگشتی

   • حل چند مثال از توابع بازگشتی

   • استفاده از return

  • جاج و باگ

   • کار کردن با فایل

   • سیستم جاج سایت های آنلاین

  • اشاره گرها و استراکت

   • Pointer

   • Struct

   • مثال استراکت (بیگ نام)

  • مبانی الگوریتم

   • آشنایی با پیچیدگی زمانی

   • بررسی خواص لگاریتم

   • حل چند مثال پیچیدگی زمانی

  • جستجو

   • الگوریتم باینری سرچ

   • پیاده سازی کد باینری سرچ

   • حل چند مثال از باینری سرچ

   • الگوریتم ترنری سرچ

  • الگوریتم های حریصانه

   • حل سوال بازه ها به روش حریصانه

   • حل سوال ازدواج با حریصانه

   • حل سوال پمپ بنزین ها با حریصانه

  • الگوریتم های تقسیم و حل

   • آشنایی با تقسیم و حل

   • حل سوال از تقسیم و حل

   • نزدیک ترین نقطه ها

  • مرحله سه المپیاد کامپیوتر

   • مقدمه و تحلیل پیچیدگی زمانی (اردر)

   • قضیه فرما

   • غربال

   • تجزیه و قضیه اویلر

   • بررسی تمام حالات

  • پروژه پایانی

   • آشنایی با گرافیک

   • معرفی پروژه

   • انجام پروژه

   • کلام آخر

 • برنامه نویسی متوسط

  • پیش گفتار

   • گفتگویی درباره پکیج برنامه نویسی

   • گفتگویی درباره پکیج برنامه نویسی (2)

  • داده ساختار

   • مقدمات

   • Queue, Deque, Vector

   • آشنایی با محدودیت زمان

   • نزدیک ترین کوچک ترین

   • بزرگ ترین مستطیل

   • بزرگ ترین مستطیل قابل کاشت

  • تحلیل پیچیدگی زمانی

   • اردر در پیچیدگی زمانی

   • امگا و تتا در پیچیدگی زمانی

   • حل تمرین

  • مرتب سازی

   • Selection Sort, Bubble Sort

   • Insertion Sort, Stupid Sort

   • Merge Sort

   • Quick sort

   • Radix Sort , Counting Sort

   • معرفی درخت Heap

   • حل تمرین Heap

  • جستجو

   • سوال کلاسیک جستجوی دودویی

   • پیاده سازی کد جستجو دودویی

   • باینری سرچ موازی

  • تقسیم و حل

   • Divide And Conquer

   • Divide And Conquer 2

  • گراف

   • روش های نگهداری گراف

    • مقدمات ذخیره سازی گراف

    • حل اولین سوال از گراف

    • ذخیره سازی گراف با وکتور

    • حل سوال با ذخیره سازی وکتوری

    • روش های دیگر ذخیره سازی با گراف

   • DFS

    • الگوریتم DFS

    • کاربردهای الگوریتم DFS

    • جدول و درخت

    • قطر درخت

    • تبدیل درخت به آرایه

    • دوبخشی بودن گراف

    • درخت DFS

    • یال برشی

   • BFS

    • آموزش الگوریتم bfs

    • پیدا کردن کمر گراف

    • حل سوال از bfs

    • bfs با یال های 0 و 1

    • حل یک سوال از bfs با یال های 0 و 1

    • استفاده از BFS در مسئله های دیگر

    • کاربرد BFS در مسائل

    • حل تمرین

   • MST

    • الگوریتم Kruskal

    • الگوریتم Prim

   • تور اویلری

    • مقدمات تور اویلری

    • پیاده سازی کد تور اویلری

    • ایده اول برای حل سوالات تور اویلری

    • ایده دوم برای حل سوالات تور اویلری

  • زبان برنامه نویسی ++C

   • Header

    • آشنایی با Header

   • متفرقه

    • آشنایی با namespace

    • تابع های تصادفی

   • Template

    • قسمت اول

    • قسمت دوم

    • قسمت سوم

   • Pointer

    • آشنایی با pointer

    • آشنایی با reference

    • آشنایی با arrow function

   • Class

    • آشنایی با class

    • ساخت حساب بانکی

    • کانستراکتور و دیستراکتور

    • ثابت ها در کلاس

    • کامپوزیشن

    • Friend

    • Big num(1)

    • Big num(2)

    • Big num(3)

    • ارث بری

    • نکات تکمیلی از ارث بری

    • چند ریختی

    • Struct

   • پروژه

    • معرفی پروژه

    • قسمت اول

    • قسمت دوم

    • قسمت سوم

    • قسمت چهارم

    • قسمت پنجم

    • قسمت ششم

    • قسمت هفتم

    • قسمت هشتم

    • قسمت نهم

    • قسمت دهم

    • قسمت یازدهم

    • قسمت دوازدهم

    • قسمت سیزدهم

    • قسمت چهاردهم

    • قسمت پانزدهم

    • قسمت شانزدهم

    • قسمت شانزدهم

   • داده ساختار

    • آشنایی با استک

    • حل سوال استک(۱)

    • حل سوال استک(۲)

    • حل سوال استک(۳)

    • حل سوال استک(۴)

    • حل سوال استک(۵)

    • آشنایی با وکتور

    • Replace کردن

    • آشنایی با auto

    • آشنایی با صف

    • حل سوال با صف

    • آشنایی با set

    • آشنایی با multiset

    • آشنایی با unordered set

    • آشنایی با map

    • آشنایی با multi map

    • آشنایی با link list

    • آشنایی با circular link list

    • آشنایی با link list دو طرفه

   • فایل

    • نوشتن در فایل

    • خواندن از فایل

    • ویرایش فایل

    • کار کردن روی فایل ها

  • کوتاه ترین مسیر

   • معرفی و پیاده سازی الگوریتم Dijkstra

   • بدست آوردن مسیر در الگوریتم Dijkstra

   • حل تمرین Dijkstra

   • آموزش spfa

   • معرفی و پیاده سازی الگوریتم Floyd-Warshall

   • حل تمرین Floyd-Warshall

   • الگوریتم Bellman-Ford

   • حل سوال از الگوریتم Beeeman-Ford

  • برنامه نویسی پویا

   • مقدمه DP

   • مسئله مسیر

   • حل تمرین

   • حل تمرین (2)

   • حل تمرین (3)

   • حل تمرین (4)

   • حل تمرین (5)

   • حل تمرین (6)

   • حل تمرین (7)

   • حل تمرین (8)

   • حل تمرین (9)

   • حل تمرین (10)

   • Partial Sum

   • حل سوال اول از Partial Sum

   • حل سوال دوم از Partial Sum

   • حل سوال اول از DP

   • حل سوال دوم از DP

   • حل سوال سوم از DP

   • حل سوال چهارم از DP

   • حل سوال پنجم از DP

   • حل سوال ششم از DP

  • گراف جهتدار

   • آموزش Topological Sorting

   • حل تمرین Topological Sorting

   • آموزش SCC

   • حل تمرین SCC

   • الگوریتم ‎2-SAT

   • ‎2-SAT حرفه ای

  • بک ترک

   • آشنایی با backtrack

   • حل سوال با backtrack

   • قراردادن دومینو ها در جدول

   • حل سوالی دیگر

   • Branch & Bound

 • برنامه نویسی پیشرفته

  • پیش گفتار

   • گفتگویی درباره پکیج برنامه نویسی

   • گفتگویی درباره پکیج برنامه نویسی (2)

  • گراف

   • راس برشی

    • الگوریتم پیدا کردن راس برشی

    • حل یک مثال از راس برشی

   • تطابق

    • پیدا کردن ماکسیموم مچینگ

    • کاربرد های دیگر مچینگ

   • ایده های متفرقه روی گراف

    • ایده های کوتاه ترین مسیر

  • برنامه نویسی پویا پیشرفته

   • Meet in the middle

    • الگوریتم Meet In The Middle

   • SOS

    • SubMask

    • SOS

   • حل تمرین پیشرفته DP

    • کاربرد داده ساختار ها در DP

    • دیپی درختی پیشرفته - قسمت اول

    • دیپی درختی پیشرفته - قسمت دوم

    • دیپی درختی پیشرفته - قسمت سوم

   • Bitmask

    • عملیات های بیتی

    • چینش رخ های در جدول با مانع

    • شمردن تعداد دور های یک گراف

    • حل سوال از dp bitmask

  • داده ساختار

   • DSU

    • مسئله کلاسیک DSU

    • حل تمرین

    • گونی

    • حل تمرین DSU

   • LCA

    • سوال کلاسیک lca

    • آموزش الگوریتم سریع lca

    • حل سوال از lca

    • lca و rmq

   • RMQ

    • آشنایی با RMQ

    • نگاهی دیگر بر RMQ

    • پیاده سازی کد RMQ

    • حل مسئله از RMQ

    • سوال RMQ با چاشنی احتمالاتی

    • سوال RMQ با چاشنی LCA

   • Fenwick

    • درخت فنویک

    • پیاده سازی درخت فنویک

   • SQRT

    • Query SQRT

     • query decomposition

    • Array SQRT

     • آشنایی با sqrt decomposition

     • حل سوال از sqrt

    • MO

     • آشنایی با MO

     • حل سوال با MO

   • Sweep Line

    • سوییپ لاین

   • Heavy Light

    • آشنایی با Heavy-Light Decomposition

    • حل سوال با Heavy-Light Decomposition

   • چند داده ساختار دیگر

    • Centroid Decomposition

    • کاربرد داده ساختار های روی درخت

    • کوئری های آفلاین و آنلاین

   • Segment Tree

    • سگمنت چینی

    • Recursive Segment Tree

    • آشنایی بیشتر با سگمنت تری

    • پیاده سازی کد سگمنت تری

    • سگمنت لیزی

    • کد سگمنت لیزی

    • فشرده سازی مختصات

    • سگمنت پوینتری

    • حل سوال از فشرده سازی مختصات

    • حل سوال از سگمنت پوینتری

    • سگمنت وکتوری

    • سگمنت وکتوری با اردر بهتر

    • حل مثال سگمنت وکتوری

    • بهتر کردن اردر کد سگمنت وکتوری

    • باینری سرچ در سگمنت

   • Bitset

    • آشنایی با بیت ست

    • کاربرد های بیت ست

    • حل مسئله نپسک با بیتست

    • سوال bags and coins

    • تعداد مثلث های یک گراف

  • رشته

   • Trie

    • سوال کلاسیک Trie

    • حل مسئله Trie

   • KMP

    • آشنایی و پیاده سازی KMP

    • حل مسئله KMP - بخش اول

    • حل مسئله KMP - بخش دوم

    • حل مسئله KMP - بخش سوم

    • حل مسئله KMP - بخش چهارم

   • Z

    • مقدمه و تحلیل اردر Z

    • پیاده سازی الگوریتم z

    • حل سوال از z

   • Hash

    • آشنایی با Hash

    • حل مسئله Hash - بخش اول

    • حل مسئله HASH - قسمت دوم

    • حل مسئله Hash - بخش سوم

    • حل مسئله HASH - قسمت چهارم

    • حل مسئله HASH - قسمت پنجم

    • حل مسئله HASH - قسمت ششم

    • حل یک مسئله با تمام چیزایی که تا الان یاد گرفتیم!

   • Suffix Array

    • آشنایی با Suffix Array

    • حل سوال Suffix Array

    • حل سوال دوم از Suffix Array

   • LCP

    • آشنایی با LCP

    • حل سوال اول از LCP

    • حل سوال دوم از LCP

    • حل سوال سوم از LCP

    • حل سوال چهارم از LCP

   • Suffix Tree

    • آشنایی با Suffix Tree

   • Aho

    • آشنایی با Aho

    • حل سوال از Aho

توضیحات دوره

اگر دانشجوی کامپیوتر باشید احتمالا جای خالی چندتا از دانشجوهارو سر کلاس های مهم مثل AP، BP و DS حس کردید. تا اینجا اتفاق عجیبی نیوفتاده ؛) اما داستان وقتی عجیب میشه که نمره و دانش برخی از اونها از همه دانشجوها بیشتر هم میشه! تاحالا براتون سوال شده چرا؟ این چیزهارو اینا از کجا بلدن؟ وقتی ازشون سوال کنی تعدادی از اونها به شما جواب خواهند داد که المپیادی بودن و توی دبیرستان با تمام این مفاهیم آشنا شدن! مگه بچه دبیرستانی این مباحث رو متوجه میشه؟ آره! وقتی علاقه و انگیزه باشه همه چی میشه! البته از این موضوع هم نگذریم که تفکر مدرس و نحوه دید و بیان اون به این مطالب هم مهمه. در دوره برنامه نویسی الگوریتمی، کل زبان ‎C++‎ که پرکاربرد ترین زبان برنامه نویسی برای پیاده سازی الگوریتم ها و شرکت در مسابقاتی مانند المپیاد و ACM هست رو به شما از 0 تا 100 آموزش دادیم. علاوه بر اون در بیش از 100 ساعت ویدیو استودیویی تمام روش های حل مسئله یا همون الگوریتم هارو به شما، همراه با چاشنی خلاقیت و خیلی عمیق تر از هر کلاس و دانشگاهی توسط مدرسین بهترین مدارس و مدال آوران المپیاد کشوری و جهانی آموزش دادیم. همین الان ثبت نام کن تا بلافاصله بتونی آموزشت رو شروع کنی! اگه هم نگران کیفیت هستید، سوالات متداول بخش گارانتی ۱۰۰ درصد را ببینید.

تریلر و پیش نمایش دوره

 • تریلر برنامه نویسی الگوریتمی
 • چرا باید با این دوره یاد بگیریم؟
 • توضیحات استاد موسوی درباره دوره مقدماتی
 • کلام آخر

اساتید و دست اندرکاران دوره (ترتیب تصادفی)

سیدمحمدحسین یزدانی فر

سیدمحمدحسین یزدانی فر

عضو گروه ببعییی
هم بنیانگذار گرینولی
مدال نقره و برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

رومینا سحری مقدم

رومینا سحری مقدم

دبیر مدرسه فرزانگان

زهرا دارابی

زهرا دارابی

مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر
دبیر مدرسه فرزانگان

علیرضا نصیری

علیرضا نصیری

توسعه دهنده نرم افزار در شرکت دیوار
مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر

مهدی حاجی بیگی

مهدی حاجی بیگی

مدال طلا کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

امیرمحمد ایمانی

امیرمحمد ایمانی

مدال طلا و برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

حنّانه یعقوبی‌زاده

حنّانه یعقوبی‌زاده

دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دبیر مدرسه فرزانگان

ارشیا دادرس

ارشیا دادرس

مدال طلا کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ابوالفضل سلطانی

ابوالفضل سلطانی

مدال نقره جهانی المپیاد کامپیوتر (IOI)
مدال طلا و نقره کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مهرشاد میرمحمدی

مهرشاد میرمحمدی

مدال نقره جهانی المپیاد کامپیوتر (IOI)
مدال طلا و نقره کشوری المپیاد کامپیوتر
دو مدال طلا کشوری مسابقات دانشجویی ACM ICPC

امید آزادی

امید آزادی

مدال طلا و نقره کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

مهرداد سهرابی

مهرداد سهرابی

مدال طلا و برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
طلا المپیاد آسیا APIO

ارشیا سلطانی

ارشیا سلطانی

مدال نقره جهانی المپیاد کامپیوتر (IOI)
مدال طلا کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

علی شاه علی

علی شاه علی

مدال طلا و نقره کشوری المپیاد کامپیوتر

سیدمحمدحسن موسوی

سیدمحمدحسن موسوی

مسئول دپارتمان المپیاد کامپیوتر علامه حلی 1
موسس استارتاپ همگراد
مدال نقره و برنز کشوری المپیاد کامپیوتر

امیرسالار صفایی

امیرسالار صفایی

مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
دبیر در مدارس انرژی اتمی، علامه حلی، سلام و ...

صدرا دشتی

صدرا دشتی

هم بنیانگذار گرینولی
مدال نقره و برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

ایمان غلامی

ایمان غلامی

مدال طلا کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

سیدمحمدامین هاشمی یزدی

سیدمحمدامین هاشمی یزدی

عضو گروه ببعییی
دبیر مدرسه علامه حلی
دانشجو ریاضی دانشگاه تهران

محمدمهدی جعفری

محمدمهدی جعفری

عضو گروه ببعییی
مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

امیررضا پوراخوان

امیررضا پوراخوان

مدرس و طراح آزمون دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر
مدال طلا مسابقات بین المللی دانشجویی ACM ICPC
مدیر برگزاری مسابقات HackerEarth

کاوه بذرپاش

کاوه بذرپاش

عضو کمیته ملی المپیاد کامپیوتر
توسعه دهنده نرم افزار در شرکت کافه بازار
مدال طلا و نقره کشوری المپیاد کامپیوتر

سوالات متداول

چرا باید برنامه نویسی را در گرینولی یاد بگیریم؟

در دنیای امروز ما، تسلط به برنامه‌نویسی به یک "باید" تبدیل شده. بایدی که در نگاه اول ساده بنظر نمی‌رسد. اما دوره برنامه نویسی الگوریتمی گرینولی با این هدف طراحی شد که به آسانی بتوانید کد زدن را آغاز کنید و در ادامه بتوانید در تمامی مسابقات برنامه نویسی معتبر مانند المپیاد های کشوری و جهانی ویا مسابقات جهانی دانشجویی برنامه نویسی (ACM) مقام های درخشان به دست بیاورید . فرقی نمی‌کند برنامه‌نویسی هدف شغلی جدی شماست یا برای علاقه و کنجکاوی به آن روی آورده‌اید، در هر صورت دوره هیجان‌انگیز برنامه‌نویسی الگوریتمی گرینولی بهترین نقطه برای شروع راه شماست!

چرا باید با سیستم الگوریتمی، برنامه نویسی را یاد بگیریم؟

سیستم آموزش الگوریتم محور، سیستمی است که در آن شما با حل مسائل مختلف و به کار گرفتن هوش و خلاقیتتان با برنامه نویسی از ابتدا تا انتها آشنا می‌شوید. این سیستم آموزشی در دانشگاه ها و مدارس به کار می‌رود چرا که با بکار بردن خلاقیت به دانشجویان این توانایی را می‌دهد تا بر خلاف سیستم صنعتی خودشان مسائل را حل کنند و در ادامه در سیستم صنعتی و بکار گیری راه حل های دیگران برای مسائل هم بهتر و با دید باز تر عمل کنند.
این بهترین سیستم آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان است.

چه زبانی در این دوره تدریس شده و چرا؟

با توجه به پیشرفت و توسعهٔ زبان‌های برنامه‌نویسی، به ویژه ظهور زبان‌های جدید که جهت حل مشکلات زبان‌های موجود و یا با هدف ایجاد انقلاب و یا سهولت برنامه‌نویسی، یکی از سوألاتی که مدام به ذهن می‌آید این است که چه زبانی را باید انتخاب کرد که از لحاظ بُعد علمی، اقتصادی و فنی بهترین انتخاب باشد تا با یک خیال راحت به یادگیری آن بپردازیم. سی‌پلاس‌پلاس به عنوان قدرتمند‌ترین زبان برنامه‌نویسی تا به کنون است که به جرأت می‌توان گفت به عنوان یک زبان برنامه‌نویسیِ غالب بر دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی لقب «هیولای زبان‌های برنامه‌نویسی» را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به ساختار و نقشهٔ راه توسعهٔ خود، هنوز هم به عنوان یکی از پر طرفدار‌ترین و پر کاربرد‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی ساخت دست بشر به شمار می‌رود. (اطلاعات بیشتر)

آیا برای شرکت در دوره، پیشنیاز خاصی وجود دارد؟

شرکت در این دوره پیش‌نیاز خاصی ندارد. کافی است با جستجو در اینترنت آشنا باشید و علاقه به یادگیری برنامه‌نویسی الگوریتمی و حل مسئله داشته باشید .
هم‌چنین ریاضیات پایه در این دوره استفاده می‌شود سطح زبان انگلیسی بهتر است به گونه‌ای باشد که در صورت بروز مشکل بتوانید به انگلیسی در گوگل جستجو کنید و به منابع بیشتر دسترسی داشته باشید.
شما به سیستم و لپتاپ حرفه‌ای اصلااااا نیاز ندارید و یک سیستم معمولی که قابلیت نصب نرم‌افزارهای مربوطه را داشته باشد می‌تواند نیاز شما را در این مرحله برآورده کند. آموزش ها در این دوره پلکانی هستند و تنها پیش نیاز هر دوره در دوره قبلی خودش گنجانده شده و دوره مقدماتی پیش‌نیازی نیاز ندارد.

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند؟

 • علاقمندان به شرکت در مسابقات مختلف برنامه نویسی (المپیاد دانش آموزی و دانشجویی ، مسابقات دانشجویی ACM، ... )
 • علاقه‌مندان به کسب مشاغل مهم و پردرآمد در ایران و خارج از کشور
 • علاقه‌مندان یا دانشجویان رشته های دانشگاهی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر
 • حتی کسانی که علاقه مند به دانستن اینکه در پشت نرم افزارهایی که استفاده میکنند چه میگذرد و نرم افزارها از چه الگوریتم هایی استفاده میکنند (مانند مسیریاب ها، موتورهای جستجو، فوتوشاپ و...)
 • و یا کسانی که برای اولین بار قصد ورود به دنیای برنامه‌نویسی را دارند و می‌خواهند یک سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند

آیا تمام مطالب مورد نیاز برای شرکت در المپیاد های کشوری و دانش‌آموزی کامپیوتر در این دوره وجود دارد؟

دانش مورد نیاز المپیاد کامپیوتر ۲ بخش دارد
 • ۱.تئوری (ریاضیات)
 • ۲.عملی (برنامه نویسی)

این دوره فقط روی بخش عملی متمرکز هست و تمام پیش نیاز هایی که از بخش تئوری برای فهم مفاهیم عملی مورد نیاز است را در بر دارد.)


در حقیقت محتوای این دوره محتوایی است که بچه ها در سه سال تحصیلی در کلاس های عملی آموزش می‌بینند و خود را برای المپیاد های کشوری آماده می‌کنند که شما با بیشتر زمان گذاشتن و در دست داشتن دوره جامع میتوانید این مسیر را در ۹ ماه(۳ تا سه ماه) طی کنید. البته پیشنهاد می‌شود تمامی مطالب دوره را به دقت مرور کنید و تمامی تمارین و سوالات را حل کنید تا نتیجه مطلوب را کسب کنید.


اگر به طور استاندارد بخواهیم بگوییم یک دانش آموز المپیادی ۳ سال نهم و دهم و یازدهم را فقط برای آمادگی المپیاد زمان دارد .

 • محتوای دوره مقدماتی تمام محتوایی است که تا انتهای نهم باید بلد باشد (توانایی قبول شدن در مرحله سوم المپیاد را هم کسب میکند.)
 • محتوای دوره متوسط تمام محتوایی است که تا انتهای دهم باید بلد باشد (توانایی قبولی در آزمون های میانترم مرحله چهارم(آخر) المپیاد را کسب میکند و توانایی اوردن مدال های برنز و نقره کشوری هم خواهد داشت .)
 • محتوای دوره پیشرفته تمام محتوایی است که تا انتهای یازدهم باید بلد باشد. (تمامی سرفصل های بخش عملی دوره را یاد می‌گیرند و توانایی کسب مدال های کشوری و جهانی را خواهند داشت.)

محتوای دوره در چه قالبی ارائه می شود؟

محتوای دوره به صورت ویدیویی و کاملا استودیویی (با میکروفون حرفه ای، پرده سبز، دوربین های با کیفیت ، چهار صحنه و ... ) در پلتفرم و پلیر قدرتمند گرینولی به صورت تعاملی همراه با آرشیو مسائل و حل مسائل است. پس از هر درس‌نامه، نوبت به تمرین و حل مسئله می‌رسد.

شرکت کنندگان دوره چه هدایایی دریافت می کنند؟

شما با شرکت در هر بخش این دوره به عضویت فعلا ۱ ساله (تمدید خواهد شد) کلاب تلگرامی المپیاد کامپیوتر و یا کلاب تلگرامی ACM اختصاصی گرینولی در خواهید آمد. که در آنجا کلی اطلاعات اختصاصی و تجربیات ، سوالات و لایو های اختصاصی مشاوره ای را دریافت خواهید کرد. علاوه بر آن با عضویت شما در این کلاب های از تخفیف ها و بسته های هیجان انگیز رایگان برای اعضای گرینولی هم بهره‌مند می‌شوید. به مدت ۶ ماه (تمدید خواهد شد) در گروه دیسکورد برنامه نویسی گرینولی هر هفته از کلاس های رایگان و روزانه مسائل روز دریافت خواهید کرد. که در سوال قسمت پشتیبانی اطلاعات بیشتری از این گروه می‌دهیم. با شرکت در دوره گزیده ای از دوره شروع راه المپیاد را برای آشنایی بیشتر با روند المپیاد و بخش تئوری اون دریافت خواهید کرد.

همچنین گرینولی (المپیاد سبز) در جهت حفظ محیط زیست و به عنوان مسئولیت اجتماعی خود، به ازای هر فردی که دوره را به صورت کامل تهیه کند یک نهال خواهد کاشت. (زمان و مکان کاشت نهال از طریق شبکه های اجتماعی گرینولی اطلاع رسانی خواهد شد)

تا چه زمانی به دوره دسترسی داریم؟

شرکت کنندگان حال‌حاضر، دوره را بدون محدودیت و همیشه خواهند داشت. شاید در ادامه برای شرکت کنندگان آینده ارائه این دوره ها با محدودیت زمانی باشد و جهت تمدید مدت آن تدابیری اندیشیده شود. البته که پیشنهاد میکنیم جهت حفظ پیوستگی، این ۳ بخش (مقدماتی، متوسط، پیشرفته) را پشت سر هم پیش‌ببرید و برای هر بخش بین ۳ تا ۶ ماه زمان بگذارید.

مهلت ثبت نام در این دوره تا چه زمانی است؟

برای ثبت‌نام در این دوره محدودیت زمانی خاصی نداریم و فعلا برای ثبت‌نام تاریخ اتمامی در نظر نگرفته‌ایم. اما قیمت این دوره متغیر میباشد و بعضی مواقع مثل الان دوره شامل تخفیف میباشد. برای اطلاع از تخفیف ها و سایر پیشنهادات گرینولی شبکه های اجتماعی گرینولی را فالو داشته باشید.

دوره از چه زمانی به دست ما می رسد و چه زمانی آغاز می شود؟

آموزش ها را از هر زمانی که اقدام به ثبت نام کنید؛ بلافاصله با باز شدن دوره در پنل اختصاصی خود میتوانید مشاهده کنید.

اساتید دوره چطور انتخاب شده اند؟

کسانی که تجربه تولید محتوای آموزشی را دارند می‌دانند تولید یک بسته آموزشی با این حجم محتوا و این تعداد از اساتید چه سختی هایی را در بر دارد که ما هم در طول حداقل ۵ ماه تلاش برای توليد اين بسته آموزشی متوجه شدیم؛ اما برای کیفیت بیشتر ما از تمامی اساتید انتخابی لیستی از مباحثی که طرح درس جامع تر و مسلط تر دارند را جمع آوری کردیم و مباحث را بین این اساتید پخش کردیم.

اساتید این دوره با وسواس زیاد از میان اساتید برتر مدارس پیشرو در زمینه المپیاد های دانش‌آموزی و دانشگاه های پیشرو در مسابقات ACM انتخاب شده اند.

تمامی اساتید از دانش‌جویان و دانش‌آموخته‌گان رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر و یا رشته های مرتبط در دانشگاه های مطرح از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شدند که اکثر آنها در استارت آپ های موفق حال حاضر مانند (دیجیکالا، کافه‌بازار، یکتانت، کوئرا، تپسی، مهسان، بلد، دیوار و... ) در حال فعالیت هستند.

استاد اصلی دوره مقدماتی ما استاد موسوی هستند که علاوه بر افتخار آفرینی و کسب مدال در زمینه المپیاد کامپیوتر در حال حاضر مسئول دپارتمان المپیاد کامپیوتر دبیرستان علامه‌حلی یک تهران (رده ب) و مسئول درس کامپیوتر پژوهش همین دبیرستان نیز میباشند و سابقه تربیت ۴ دوره از بچه هایی که بیشترین افتخارات را در سطح کشوری و جهانی بدست آوردند را دارا می‌باشند.

در دوره مقدماتی تسلط بر زبان هدف ما بوده که اگر تعداد زیادی استاد استفاده می‌شد انسجام مطلب به هم میخورد و بهتر است این هنر که به مانند خواندن و نوشتن است، توسط یک استاد مسلط و با تجربه به دانش‌آموز آموخته شود. ولی در دوره های متوسط و پیشرفته با توجه به اینکه هر کدام از مباحث یا دسته مباحثی که یک استاد گفته مستقل از دیگری عمل می‌کند این که چندین استاد با نحوه بیان های مختلف و تجربیات مختلف و از همه مهم تر نحوه کد زدن های مختلف در آموزش حضور پیدا کنند تجربه ای جدید جذاب و لذت بخش به را برای دانشجو به همراه دارد.

نحوه پشتیبانی این دوره به چه صورت است؟

پشتیبانی این دوره در حال حاضر در چنل دیسکورد اختصاصی گرینولی توسط خود بچه ها و اساتید و پشتیبان های دوره انجام می‌شود به طوری‌که برای هر سر فصل از سرفصل های تدریس یک اتاق اختصاصی وجود دارد که بچه ها می‌توانند در اتاق های مربوطه سوالات خود را در رابطه با این سرفصل بیان کنند و دوستان خودشون در این اتاق ها به آنها جواب بدهند با هم تعامل کنند و شرایطی دائمی برای پاسخگویی مشکلات یا ایجاد تجربه و کشف چیز های جالب به مانند خود کلاس های مدرسه برای بچه ها ایجاد شود. البته که اگر سوالی بی پاسخ ماند پشتیبان های ما در چنل برای پاسخگویی به سوالات حضور دارند و از همه مهم تر ...

تا ۶ ماه یعنی از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ (این زمان تمدید میشود) هر هفته (آخر هفته ها) حداقل ۹ ساعت کلاس آنلاین رایگان در سطوح مختلف برای رفع اشکال بچه ها و تجربه محیط کلاس های آنلاین برای همه بچه ها به طور رایگان توسط پشتیبان های گرینولی برگزار می‌شود .

نحوه ورود به چنل دیسکورد اختصاصی گرینولی (به زودی)

گارانتی 100 درصدی چیست؟

شما یا از آموزش‌ها و خدمات گرینولی نسبت به مبلغی که پرداخت میکنید راضی هستید یا نه. :)) ما حد وسطی در این بین نمی‌بینیم و آنقدر به کیفیت و قیمت گذاری خود با هر استانداردی مطمئن هستیم که شما تا ۲۴ ساعت پس از تهیه دوره یا بعد از گذراندن دوره اگر به هر دلیلی از کیفیت دوره ناراضی بودید با بیان این موضوع به پشتبانی تلگرامی ما (Greenoly_admin) می‌توانید مبلغ دوره را تماما و بدون سوال اضافه دریافت کنید . پس برای آموزش دیدن و رفتن سمت علاقتون شک نکنید و تنبلی رو کنار بگذارید. البته که هیییییییییییچ دوره آموزشی بدون تمرین کردن به ما برنامه نویسی را آموزش نمی‌دهد و شما برای یادگیری حتماااااا و حتماااااااا باید نکاتی که دبیران ذکر میکنند را اجرا کنید و سوالات مطرح شده در پلتفرم تعاملی را حل کنید. در زمان ساعت شنی های بین ویدیو ها فکر کنید کاغذ و قلم را همواره در کنار دست خود در زمان دیدن ویدیو ها داشته باشید و کد های اصلی که اساتید می‌زنند را یکبار دیگر خودتان نیز تمرین کنید.

این دوره چه مزیتی نسبت به سایر دوره های آموزشی دارد؟

یکبار پاسخ ما به سوالات متداول را مرور کنید تا از پاسخ به تک تک این سوالات مزیت های دوره را متوجه شوید :))))

این دوره چه مزیتی نسبت به آموزش مدارس و کلاس های آنلاین دارد؟

این دوره برای شما هیچ محدودیت زمانی و سطحی را ایجاد نمی‌کند و شما هر زمان که بخواهید میتوانید آموزش ها را مشاهده نمایید. مقدار زمان خاصی از روز شما در هر هفته را نمی‌گیرد و میتوانید در کنار کار های مدرسه، دانشجویی یا شغلتان بدور از اینکه در چه شرایطی حضور دارید با در دست داشتن حتی یک کامپیوتر (با هر مشخصاتی) و کاغذ و قلم آموزش ببینید. در کلاس های آنلاین و حضوری که به همین منظور در سطح کشور برگزار می‌شود (که البته با این جامعیت و کیفیت حداقل در این مبحث دوره ای نداریم و معمولا در نیمه همین مباحث کلاس ها متوقف می‌شوند.) تعداد زیادی از افراد با سطح هوش استعدادی مختلف سرعت حل مسئله مختلف بدون آزمون ورودی شرکت می‌کنند و این تعدد سطوح شرکت‌کنندگان در کلاس سرعت و چابکی را از کلاس می‌گیرد و دانش آموزان با سطح پایین تر نمی‌توانند با گام های کلاس پیش بروند و در نهایت از ادامه کلاس منصرف می‌شوند و دانش‌آموزان قوی تر هم در اکثر مواقع چیز جدیدی نمی آموزند و تجربه کلاسی کند تر از سطح هوش و استعداد آنها این داش‌آموزان را نیز ناراضی می‌کند. تجربه های تلخ کنسل شدن کلاس به دلیل مشکلات پیش اومده برای دبیر یا وقفه در کلاس به دلیل اینترنت استاد یا از همه بدتر قطع شدن اینترنت دانشجو و اتصال به کلاسی که مطالب در نبود او درس داده شده نداریم. به دلیل تخصصی بودن محتوا و سطوح مختلف بچه ها پلتفرم گرینولی طوری ایجاد شده تا هر کسی به هر اندازه توان یادگیری دارد و با همان سرعت مطلوب خود با مطالب و آموزش ها خو بگیرد و در کلاس های آنلاین اضافه ما (به صورت رایگان) اون جو المپیادی و بودن عضوی از این اجتماع را درک خواهند کرد.

بعد از گذراندن این دوره می‌توان درآمد زایی کرد؟

این دوره به هدف درآمدزایی و ورود بلافاصله به بازار کار طراحی نشده و تمامی دانشی که در رشته های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر دانشگاهی به مانند دروس AP(Advance Programming) و BP(Basic Programming) به شما آموزش می‌دهند را از منظر الگوریتمی و در قالب زبان ++C به شما آموزش داده ایم. با این دانش شما به دلیل اینکه همه مطالب رو اصولی و از پایه یادگرفتید و تفکر الگوریتمی پیدا کردید که گنج ارزشمند هر پروگرمری هست. تنها با جستجوی رایگان میتوانید هر زبان برنامه نویسی و هر کتاب‌خانه مورد نیاز برای کار رو در عرض حداکثر سه هفته بیاموزید و وارد بازار کار شوید. توجه داشته باشید بلد بودن این الگوریتم ها و پاسخ دادن به سوالات الگوریتمی مصاحبه های شرکت ها مزیت به شدت مثبتی برای استخدام شما در شرکت های دانش‌بیان و... خواهد بود.

آیا در صورت نیاز دوره تکمیل تر خواهد شد؟!

بله گرینولی دوره‌ی دیگری تحت عنوان برنامه‌نویسی الگوریتمی منتشر نخواهد کرد و تمامی آپدیت های ماهانه و فصلی و سالیانه روی این دوره چه از نظر محتوایی و چه از نظر فیچر های وبسایت و قابلیت های جدیدی که در حال کار روی آنها هستیم و شما نمیدونید :)) روی همین سه دوره برای این مباحث انجام خواهد شد و در اختیار تمام دوستانی که از قبل دوره رو تهیه کردند قرار خواهد گرفت!